Bambi

41 tekstów – auto­rem jest Bam­bi.

Miłość.

Zabłądzić w ot­chłani Twych oczu,
Utonąć w oceanie uczuć,
Spłonąć w og­niu spojrzenia..
Poczuć smak twe­go głosu,
Dot­knąć ma­gi słów,
Ot­rzeć się o roz­kosz ust..
Słod­kością to dla ser­ca me­go lecz występkiem sro­gim dla ro­zumu nie­czułego. Bo ro­zum poj­mu­je, że częścią szczęścia jest cier­pienie. Ser­ce zaś wie­rzy, że za­miast deszczu łez ot­rzy­ma spełnienie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 maja 2011, 16:22

Praw­da jest jak ziar­no, na­wet scho­wana głębo­ko pod ziemię w końcu wyj­dzie na zewnątrz wy­dając na świat wspa­niały owoc. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 29 stycznia 2011, 14:18

Miarą miłości jest tęsknota. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 27 stycznia 2011, 18:05

Gdy znaj­dziemy się w pus­ty­ni swe­go życia, ziaren­ka wspom­nień nie poz­wa­lają nam do­sięgnąć zba­wien­nej wody. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 9 stycznia 2011, 12:30

A duszę na­poić można tyl­ko prawdą. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 16 grudnia 2010, 17:43

Bo po każdym wewnętrznym deszczu łez w naszym ser­cu na ścianach uczuć po­jawia się grzyb.. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 12 grudnia 2010, 14:43

By­wa tak, że od­chodzi­my nie sta­wiając ani jed­ne­go kroku. 

aforyzm dnia z 2 lutego 2013 roku
zebrał 340 fiszek • 10 grudnia 2010, 10:07

Zaz­drośc jest jak moc roz­ry­wająca nas od śro­da. Moc ta za­mazu­je gra­nice bólu, strachu.. Wy­sysa z nas miłośc, zos­ta­wiając na dnie zmrożone­go ser­ca cień nienawiści.. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 24 listopada 2010, 15:45

Przy­jaźń jest jak ma­lut­ka perła błyszcząca na dnie wzburzo­nego oceanu życia. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 19 listopada 2010, 20:46

Nie jest sztuką zdo­być ciało, sztuką jest zdo­być dusze. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 14 października 2010, 16:50

Bambi

Popatrz mi w oczy, głębiej już nie zajrzysz .

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność